Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku


I. DEFINICJE

1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1) „Wydawca”
Fundacja Profeto 
ul. Łowicka 46,
02-531 Warszawa

2) „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.coriss.pl

3) „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty lub w formie elektronicznej, wydany przez Wydawcę dostępny w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Sklepie Internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej

4) „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

5) „Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym;

7) „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym;

6) „Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.coriss.pl

2. Określenia użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.


II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Podarunkowych.

2. Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Sklepie Internetowym w celu zakupu Towarów. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym Użytkownik może za pomocą Karty Podarunkowej pokryć również koszty dostarczenia zamówionego Towaru.

3. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej Aktywacji. Data Aktywacji Karty Podarunkowej oraz okres ważności Karty Podarunkowej wskazane są na rewersie Karty Podarunkowej

5. Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po Aktywacji i w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.

6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

7. Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.

8. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


III. WYDANIE I AKTYWACJA KARTY PODARUNKOWEJ

1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę.

2. Karta Podarunkowa jest dostępna w następujących początkowych wartościach nominalnych: 50,00 zł; 100,00 zł; 150,00 zł; 200,00 zł; 250,00 zł; 300,00 zł; 350,00zł; 400,00 zł; 450,00 zł; 500,00 zł; 550,00 zł; 600,00 zł; 650,00 zł; 700,00 zł; 750,00 zł; 800,00 zł; 850,00 zł; 900,00 zł; 950,00 zł; 1.000,00 zł;

3. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną w Sklepie Internetowym Kartę Podarunkową zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.

4. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Nabywca, oprócz zobowiązania do przekazania Wydawcy środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.1 Regulaminu, może również zostać obciążony kosztami dostarczenia zamówionej Karty Podarunkowej w przypadkach, w terminie oraz w wysokości wskazanych Nabywcy w regulaminie Sklepu Internetowego.

5. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

6. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty Podarunkowej do realizacji w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.

7. Wydanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje w terminie oraz sposób wskazany w regulaminie Sklepu Internetowego - w przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego z tym zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry) wydanie nastąpi po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

8. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

9. Wydawca aktywuje Kartę Podarunkową (“Aktywacja”):

1) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności: „płatność za pobraniem” - bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.

2) w przypadku Karty Podarunkowej nabywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze sposobu płatności elektronicznej kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej (płatność z góry), po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed przekazaniem Karty Podarunkowej przedsiębiorstwu kurierskiemu celem dostarczenia na wskazany przez Nabywcę adres w terminie wskazanym w regulaminie Sklepu Internetowego.

10. Karta Podarunkowa wyposażona jest w numer zabezpieczający przed jej sfałszowaniem.


IV.  ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna, ważna i nieuszkodzona, a także posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

2. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez wprowadzenie w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym jej numer.

3. Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie dostępny w Sklepie Internetowym.

4. Z chwilą ustalenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że Karta obejmuje swoim zakresem produkt lub grupę produktową wybrane przez Użytkownika, a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w sposób wskazany poniżej, Wydawca zalicza Kartę Podarunkową na poczet ceny Towaru lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w sytuacji wskazanej powyżej w nawiasie) i pomniejsza aktualną wartość nominalną Karty Podarunkowej o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w sytuacji wskazanej powyżej w nawiasie).

5. Aktualną wartością nominalną Karty Podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym, w których Użytkownik dodatkowo pokrył za pomocą Karty Podarunkowej również koszty dostarczenia zamówionego Towaru - aktualną wartością nominalną Karty Podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru. Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji z użyciem Karty Podarunkowej, obowiązująca w Sklepie Internetowym, w chwili realizacji tego prawa. Wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wyznacza wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wskazana w Sklepie Internetowym.

6. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę.

7. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Podarunkowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Podarunkowych.

8. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 

9. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić okres ważności, aktualną wartość nominalną oraz informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Karty Podarunkowej kontaktując się z DOK pod adresem mailowym shop@coriss.pl

10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

1) upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;

2) gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;

3) uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej - Wydawca ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwie próby odczytania Karty Podarunkowej;

4) gdy w Sklepie Internetowym wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji. 


V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do konta Karty Podarunkowej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił dane lub dostęp do konta.

4. Karta Podarunkowa nie może zostać zablokowana lub zastrzeżona za wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej).

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona.


VI.  ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.


VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie lub realizacja Karty Podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.

2. Nabywca Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.

3. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.

4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

7.  Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą winna odbywać się w następujący sposób:

1) w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy:

Coriss.pl
ul. Radzyńska 3a
20-850 Lublin
+ 48 504 090 168

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: + 48 504 090 168

3) w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: shop@coriss.pl